The 9th World Open Karate Tournament
Tokyo, 16-18 November 2007
(9 of 50)
Mamedov<br>ushiro-mawashi-geri

Mamedov
ushiro-mawashi-geri

Photos: Jacek Kostrzewski