The 35th East European Summer Camp Cracow 2008
Cracow, Poland, 16-20 July 2008

Examination
(5 of 25)


Ido-geiko

Ido-geiko

Photos: M. Makowski, A. Drewniak and A. Zacharski