The 35th East European Summer Camp Cracow 2008
Cracow, Poland, 16-20 July 2008

Kata
(2 of 10)


Kata with Bo

Kata with Bo

Photos: M. Makowski, A. Drewniak and A. Zacharski