The 35th East European Summer Camp Cracow 2008
Cracow, Poland, 16-20 July 2008

Kata
(3 of 10)


Tsyon-kata

Tsyon-kata

Photos: M. Makowski, A. Drewniak and A. Zacharski