The 9th World Open Karate Tournament
Tokyo, 16-18 November 2007
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Tokyo Gymnasium Beginning of the finals Tameshiwari Champion:
Lechi Kurbanov
European Champion:
Alejandro Navarro
World Champion:
Ewerton Teixeira
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Shihan Bobby Lowe
and Kancho Shokei Matsui
Aso (Japan) vs
Teixeira (Brazil)
Sawada (Japan)
vs Mamedov (Russia)
Mamedov
ushiro-mawashi-geri
Mamedov - tobi-
ushiro-mawashi-geri
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Da Silva (Brazil) vs
Estensoro (Spain)
Navarro (Spain) vs
Tanaka (Japan)
Winner: Navarro Uchida (Japan) vs
Damianov (Bulgaria)
Winner: Damianov
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Karpenko vs Kurbanov
ushiro-geri
Karpenko vs Kurbanov
jodan-mawashi-geri
Ippon Lechi Kurbanov Navarro (Spain) vs
Kogure (Japan)
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Tanaka (Brazil) vs
Lunev (Russia)
Fukui vs Hovhanissian Hovhanissian
chudan-tsuki
Hovhannisian
kakato-otoshi-geri
Fukui
kakato-otoshi-geri
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Soukup (Czech R.) vs
Tokuda (Japan)
'Russian bull'
Andrei Stepin
Estensoro vs Hovhannisian Hovhannisian
chudan-mawashi-geri
Estensoro:
kakato-otoshi-geri
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Artur Hovhannisian Hovhannisian:
mika-tsuki-geri
Ippon
Winner: Hovhannisian Tanaka vs Soukup Navarro vs Sadvokasov
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Semi-final
Soukup vs Hovhannisian
Hovhannisian
kakato-otoshi-geri
Armenia vs Czech R. Hovhannisian
shita-tsuki
Kiai
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Hovhannisian
chudan-mawashi-geri
Hovhannisian
jodan-mawashi-geri
Winner: Soukup Semi-final
Sadvokasov vs Teixeira
Winner: Teixeira
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Fight for the
3rd place
Sadvokasov
gedan-mawashi-geri
Hovhannisian
gedan-mawashi-geri
Sadvokasov
ushiro-mawashi-geri
Winner: Hovhannisian

Photos: Jacek Kostrzewski